صندوق‌های بازنشستگی اولویت اقتصادی کشور است/رعایت سیاست‌های کلی در تدوین برنامه هفتم


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه صندوق های بازنشستگی را از اولویت‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر برای وضعیت صندوق های بازنشستگی تدبیری اندیشیده نشود، میزان کسری منابع آنها در پایان برنامه هفتم به ۲ هزار و ۵۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164099/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C