طرح استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت


تهران – ایرنا – طرح استخدام و ساماندهی کارکنان دولت پس از ارائه پیشنهاداتی توسط نمایندگان، با نظر رییس مجلس به دلیل ابهام در برخی از عبارات این طرح به کمیسیون اجتماعی بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008979/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA