طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها بازگشت


تهران – ایرنا – طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی و شوراها بازگردانده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054431/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA