طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو چه می گوید؟


تهران – ایرنا – طرح یک فوریتی «الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» در حالی در نوبت رسیدگی در کمیسیون آموزش مجلس قرار دارد که طراحان هدف از تهیه آن را رفع ابهامات از چگونگی تاثیرگذاری سابقه تحصیلی عنوان می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977565/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF