طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل اعلام وصول شد


تهران- ایرنا- طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198547/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF