عضویت ایران در بریکس، میخی بر تابوت تحریم‌های یکجانبه آمریکاست


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس با بیان اینکه بریکس، شانگهای و اوراسیا، اسم رمزهای شکست تحریم هاست، گفت: عضویت ایران در بریکس میخی بر تابوت تحریم های یکجانبه آمریکاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210238/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA