عضویت ایران در بریکس به سیاست دلارزدایی از اقتصاد جهانی کمک‌ می‌کند


تهران – ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عضویت ایران در گروه بریکس به تداوم سیاست دلار زدایی از اقتصاد جهانی کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208799/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9