عضویت در بریکس و شانگهای پشتوانه رئیسی برای اعلام مواضع ایران در سازمان ملل


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت در شانگهای و بریکس را پشتوانه رئیسی برای سخنرانی در سازمان ملل خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232363/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86