عضو شورای فدراسیون روسیه: دبیرکل بعدی سازمان ملل از جهان غیرغربی انتخاب شود


مسکو- ایرنا- عضو شورای فدراسیون (مجلس سنا) روسیه با اشاره به تحولات بین المللی، جهان را در حال گذار از یکجانبه گرایی به نظام چندقطبی خواند و گفت: در چنین شرایطی، انتظار است که دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد از جهان غیرغربی انتخاب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85247557/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C