عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار مشخص شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی را به عنوان عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار انتخاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986031/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5