عضو هیات رئیسه مجلس: مدعیان دانستن زبان دنیا یک قطره نفت نفروختند


تهران- ایرنا- عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به توفیقات دیپلماسی دولت سیزدهم گفت: مدعیان بلد بودن زبان دنیا به جایی رسیدند که اذعان کردند حتی توان فروش یک قطره نفت هم ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150794/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF