عضو کمیسیون انرژی مجلس: پیوند اقتصادی ایران و چین منسجم‌تر شد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سفر رییس جمهور به پکن نشان داد که سطح ارتباط ایران و چین در حوزه سیاسی و اقتصادی در جایگاه  مطلوبی قرار دارد و با این سفر پیوند اقتصادی دو کشور منسجم تر شد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85034435/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF