عضو کمیسیون تلفیق مجلس: باید از کارهای فانتزی در حوزه دانش بنیان پرهیز کرد


مشهد-ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: نیازمند تحول در نظام دانش بنیان کشور هستیم و باید از کارهای فانتزی در این حوزه پرهیز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078036/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86