عملیات وعده صادق آمریکا را آچمز کرد؛ پایان افسانه گنبد آهنین اسرائیل


تهران- ایرنا- وجه غافلگیرانه عملیات وعده صادق، نه در زمان انجام، بلکه در راهبرد و تاکتیک بود؛ وعده صادق عبور موفق از لایه های پدافندی ناتو و لایه دفاعی گنبد آهنین،فلاخن داوود و پیکان  ۲ و ۳ اسرائیل است که در دنیا سخت ترین لایه های حفاظتی را داراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85448763/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%DA%86%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86