عمویی: کمیسیون امنیت ملی به پرونده مدیرکل ارشاد گیلان ورودی نداشته است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مباحث مربوط به مدیرکل ارشاد گیلان از لحاظ تخصصی در حوزه کمیسیون فرهنگی مجلس هست، کمیسیون امنیت ملی به این موضوع ورودی نداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183933/%D8%B9%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87