فارغ از دعواهای سیاسی مشکلات را حل کنیم/مخالف استیضاح وحیدی هستم


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان و دولتمردان خواست فارغ از دعوای سیاسی، به جای پیگیری استیضاح وزیر کشور در جهت حل مشکلات مردم اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191036/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85