فرش قرمز بهارستانی‌ها، بذرپاش را به صندلی وزارت نزدیک کرد


تهران- ایرنا- حمایت اکثریت نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، حاکی از نظر مثبت نمایندگان به مهرداد بذرپاش برای تصدی این وزارتخانه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963179/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF