فساد دولت قبل در تخصیص ارز و طلا به نورچشمی‌ها/ دولتمردان سابق کارنامه خود را بررسی کنند


اردبیل-ایرنا- نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی مقامات دولت سابق بهتر است به کارنامه خود نگاه کنند و ببینند که سیاستهای ارزی آنها چه عایداتی برای مردم داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978005/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82