قاطبه نمایندگان از رویکرد دولت برای بازگشت ایرانیان استقبال می‌کنند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برنامه دولت سیزدهم برای تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور گفت: قاطبه نمایندگان از رویکرد امید بخش دولت استقبال می‌کنند زیرا این حرکت امیدآفرین می‌تواند به رشد و توسعه کشور کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029821/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF