قالیباف:تمسک به سنتهای الهی و اتکای به مردم عناصر پیروزی انقلاب اسلامی بودند


مشهد- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه به شاخص ها و عوامل انقلاب اسلامی نشان می دهد که تمسک به سنتهای الهی و اتکای به مردم ۲ عنصر پیروزی انقلاب اسلامی بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017475/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8