قالیباف: اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت نیاز به هوشمندسازی دارد


تهران – ایرنا -رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هوشمندسازی باید اساس کار در اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده باشد و در غیر این صورت در شفاف سازی،ر مردمی سازی و کارآمدسازی موفق نخواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968801/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C