قالیباف: اقتصاد در اولویت مجلس یازدهم است


تهران – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و در درجه دوم به برخی مسائل زمین مانده فرهنگی و مسائل اجتماعی داد؛ از این رو مجلس در ادامه فعالیت های خود تلاش بیشتری خواهد کرد، تا قوانینی که سال ها بر زمین مانده است را به تصویب برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957358/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA