قالیباف بازگشت غرورآفرین ناوگروه ۸۶ ارتش به کشور را تبریک گفت


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی بازگشت غرورآفرین ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به کشور را تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116869/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B8%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA