قالیباف: توسعه ورزش همگانی در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره اهمیت ورزش همگانی در برنامه هفتم توسعه گفت: توجه مدیران به ابعاد مختلف ورزش سبب صرفه جویی مالی و کسب افتخارات در ابعاد سیاسی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211788/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87