قالیباف: جوانان اجازه نخواهند داد ایران حیاط خلوت زورگویان شود


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ملت بیدار ایران به پشتوانه خداوند متعال و قدرت اندیشه و عمل جوانان خود، هرگز اجازه نخواهد داد ایران دوباره حیاط خلوت زورگویان عالم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204101/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF