قالیباف: دستگاه ها از قانون فروش فضاهای مازاد استفاده نکردند


بجنورد- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه ها و سازمان ها از قانون فروش فضاهای مازاد در راستای درآمد زایی استفاده نکردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128324/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF