قالیباف: رفتن به سمت توحید و داشتن وحدت کلمه، رمز ماندگاری انقلاب است


مشهد- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: رفتن به سمت توحید و داشتن وحدت کلمه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی و پیش‌رفتن به سمت تحول و تحقق آرمان‌های انقلاب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85383492/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8