قالیباف: مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران، مردمی‌سازی می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس مبارزه با فساد را در تمامی ابعاد مردمی‌سازی خواهد کرد، گفت: این قانون در کنار مبارزه با فساد، برخی رفتارهای سوءاستفاده گرانه تعداد معدودی از افراد را نیز از بین می برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151348/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C