قالیباف: ۱۶ آذر نماد استقلال طلبی و آزادی علیه کودتاچیان آمریکایی است


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۶ آذرماه را نماد استقلال طلبی و مبارزه با سلطه استعمار خواند و گفت: خون سرخ این شهدا و تمامی پویندگان راه آزادی ایران، لکه ننگ ابدی بر پیشانی دولت کودتاچی آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963508/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C