قبض آب و برق سینماها، کتابفروشی‌ها و مراکز فرهنگی هنری یارانه‌ای شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس با نظر مساعد دولت با محاسبه هزینه انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی – هنری، سینمایی، قرآنی، کتابفروشی و … با تعرفه فرهنگی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283432/%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C