قبوض آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان شد


تهران – ایرنا – تعرفه آب، برق و گاز مشترکین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف در سال آینده به صورت رایگان محاسبه می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048935/%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF