قطعنامه‌های حقوق بشری، ابزار سیاسی غرب برای دخالت در امور ایران است


تهران- ایرنا-سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام غرب در تشکیل کمیته حقیقت یاب و صدور قطعنامه علیه کشورمان، در واقع استفاده ابزاری از مسائل حقوق بشری در راستای تحقق اهداف و اغراض سیاسی دشمنان جمهوری اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954713/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86