لطیفی: هدف تشکیل وزارت بازرگانی بهبود معیشت مردم است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بهبود اقتصاد و معیشت مردم را از برنامه‌های جدی دولت مردمی دانست و گفت: تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار و تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099134/%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA