مالیات ستانی با سامانه هوشمند مودیان مالیاتی عادلانه می‌شود


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مالیات ستانی با سامانه هوشمند مودیان مالیاتی را عادلانه عنوان کرد و گفت: سامانه مودیان مالیاتی درآمد هر فرد را شفاف می کند و جلوی فرار مالیاتی را می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131990/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF