ماموریت نیکزاد به دو کمیسیون‌ مجلس برای پیگیری عرضه مرغ و نان


تهران- ایرنا- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصادی ماموریت داد تا با برگزاری جلساتی وضعیت عرضه مرغ و نان را در بازار بررسی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117360/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86