متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298322/%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9