مجالس اسلامی عادی‌سازی روابط و مصرف کالاهای صهیونیستی را جرم‌انگاری کنند


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی به مجالس و پارلمان‌های اسلامی پیشنهاد کرد که طرح‌هایی را در راستای جرم انگاری عادی سازی روابط و تحریم کالاهای تولید رژیم صهیونیستی به تصویب برساند و اینگونه طرح‌ها در کمیته امور فلسطین اتحادیه به اشتراک گذاشته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079276/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C