مجلس از رویکرد دولت برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور حمایت می‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ایجاد تسهیلات برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور رویکرد مثبت دولت سیزدهم برای ایجاد انسجام و همدلی ایرانیان در سرتا سر جهان است و مجلس از این رویه حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028700/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF