مجلس از پاسخ وزیر صمت قانع نشد


تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودرو در کشور قانع نشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968666/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF