مجلس با الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای موافقت کرد


تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، با الحاق ایران به شانگهای موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954412/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF