مجلس با تامین اعتبارات هلال‌احمر از محل درآمدهای ثبتی مخالفت کرد


تهران- ایرنا- نمایندگان با تامین بخشی از اعتبارات هلال احمر از محل درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت (صدور سند تک برگ کاداستری) در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296880/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA