مجلس با نگاه مثبت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را بررسی می‌کند


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: دولت سیزدهم نخستین دولتی است که لایحه ای برای نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی تهیه کرده و مجلس با نگاه مثبت این لایحه را بررسی می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106360/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7