مجلس بهره‌برداری از گازهای مشعل را در دستور کار قرار داد


تهران- ایرنا- طرح «ساماندهی و جمع‌آوری گازهای مشعل» با ۳۱ امضاء تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعلام وصول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033000/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF