مجلس حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را به طلبکاران دولت داد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طلبکاران دولت از جمله، بانک‌ها، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز را دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192707/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86