مجلس در جلسه غیرعلنی بررسی استعفای نادران را آغاز کرد


تهران – ایرنا – جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی تقاضای استعفای الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی غیر علنی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297935/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF