مجلس در حکمی عجیب مانع بنگاهداری صندوق ذخیره فرهنگیان شد


تهران – ایرنا – در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان طرح های درآمدزا برای ارتقای معیشت فرهنگیان بازنشسته دارد، نمایندگان مجلس در مصوبه ای مانع بنگاه داری این صندوق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283554/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF