مجلس در موضوع ابلاغیه وزارت کشور مردود شد/انتخابات متعلق به همه است


تهران- ایرنا- نماینده مردم رفسنجان در مورد ابلاغیه وزارت کشور با موضوع صیانت از سلامت انتخابات گفت: واکنش مجلس به این ابلاغیه بسیار نامناسب بود، متاسفانه مجلس نمره منفی گرفت و در این آزمون مردود شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149904/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87