مجلس نحوه جابجایی محل خدمت پزشکان دارای بیماری صعب العلاج را تعیین کرد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار جابجایی محل خدمت پزشکان دارای بیماری صعب العلاج را تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985390/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%A7