مجلس یازدهم فاصله حداقل و حداکثر حقوق را از ۲۱ به هفت برابر کاهش داد


سمنان- ایرنا- رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: کاهش فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی طی ۲ لایحه و کاهش فاصله از ۲۱ برابر به ۷ برابر از دستاوردهای دولت یازدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967705/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4