مجوز رد صلاحیت منتخبان مجلس تا قبل از تایید اعتبارنامه‌ها به شورای نگهبان داده شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس موافقت کردند که شورای نگهبان می تواند تا قبل از تایید اعتبارنامه های منتخبان مجلس در صورت دستیابی به اسناد و مدارک، صلاحیت داوطلبی را تایید نکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104362/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87